DOCUMENTS LEGALS

Document de seguretat i rectificació de dades: DocSeguridad_KATHARSIS ROOM ESCAPE SL

Tractament de dades: RegistroClientes_KATHARSIS ROOM ESCAPE SL-3

1. INFORMACIÓ GENERAL

El present text conté l'avís legal (d’ara en endavant, “l’Avís Legal") que ha estat elaborat en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, amb la finalitat de regular l'accés i ús al present lloc web: https://katharsisroomescape.es/ (en endavant, la "Web").

2. DADES IDENTIFICATIVES

Les dades identificatives i de contacte del titular i responsable de la Web són les que figuren a continuació:

Katharsis Room Escape S.L (a partir d’ara: Katharsis Room Escape)
Dades registrals: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona
CIF: B67309575
Adreça: Avinguda Amèrica 14 de Mataró, Barcelona
E-mail: [email protected]
Telèfon: 679891173

3. ACCÉS I UTILITZACIÓ DE LA WEB

L'accés i utilització de la Web està subjecte i, en conseqüència, es regirà per tot el que disposa el present Avís Legal, sense perjudici de les condicions particulars que siguin d'aplicació a serveis concrets inclosos en la mateixa.

El mer accés i la utilització de la Web atribueix la condició d'usuari (en endavant, "l'Usuari" en singular, i els "Usuaris" en plural) de la Web i comporta l'acceptació plena i sense reserves per part de l'Usuari, del contingut total de l’Avís Legal en la versió publicada a la Web en el moment de l'accés.

4. ACTUALITZACIÓ

Ens reservem la facultat de modificar i actualitzar la informació continguda en la Web, així com en el present Avís Legal, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, i essent responsabilitat de l'Usuari revisar-les en el moment de cada accés i / o utilització, ja que, la utilització dels serveis significarà la seva acceptació en la versió de l'Avís Legal que sigui vigent en el moment d’ús o contractació.

5. OBLIGACIONS DE L'USUARI

5.1. Veracitat de la informació

L'Usuari declara i s'obliga a que tota la informació per ell subministrada en el curs de la utilització de la Web , sigui certa i veritable, completa, precisa i que estigui autoritzat per divulgar-la.

5.2. Compliment de la legalitat

L'Usuari es compromet a utilitzar la Web de conformitat amb la legislació vigent, amb el disposat a l'Avís Legal, així com amb la moral, la bona fe i l'ordre públic.

L'Usuari s'obliga a abstenir-se d'utilitzar la Web amb finalitats il·lícites, contràries a l’establert a l'Avís Legal, o de forma lesiva per als drets i interessos del Titular de la web o de tercers.

El Titular de la Web es reserva el dret de suspendre, interrompre, denegar o retirar l'accés i / o utilització del seu Web, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, a tot Usuari que incompleixi amb el present Avís Legal.

5.3. Responsabilitat de l'Usuari

L'Usuari haurà d'utilitzar la Web i els seus continguts sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

L'Usuari respondrà pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que el Titular de la Web pugui patir com a conseqüència directa o indirecta, de l'incompliment per part de l'Usuari de l'Avís Legal.

6. DRETS DE PROPIETAT

Tots els continguts del Web (incloent, sense caràcter limitador bases de dades, marques, logotips, noms comercials, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i software) són propietat del Titular de la Web o el Titular de la Web ha estat degudament autoritzat per al seu ús, i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

7. CONTINGUTS D'ALTRES LLOCS WEB

La Web pot posar a disposició dels Usuaris, enllaços a altres llocs web gestionats per tercers, a través de dispositius tècnics com ara, entre altres, enllaços d'hipertext, banners, botons, directoris i qualsevol altra eina de recerca que permeti a l'Usuari accedir a llocs web diferents de la Web, o llocs web de tercers (en endavant, "Links"). La utilització de Links no implica que existeixi dependència amb el Titular de la Web, llevat que es digui expressament el contrari, ni suposa l'acceptació, aval o recomanació per part del Titular de la Web, dels continguts o serveis per ells oferts, ni garantia a l'Usuari. Per tant, l'Usuari haurà de valorar sota la seva responsabilitat la navegació als altres llocs web a través d'aquests Links, quedant el Titular de la Web exonerat de tota responsabilitat en relació amb la informació, dades, arxius, productes, serveis i qualsevol classe de material existent en les pàgines a les que s'accedeixi a través dels Links.

De la mateixa manera, tots aquells Links entre qualsevol lloc Web i la Web, no impliquen, per la seva mera existència, relació legal entre la web i la web que incorpori aquests Links, així com tampoc el coneixement i acceptació per part del Titular de la Web, de la seva existència i contingut.

8. LIMITACIONS DE RESPONSABILITAT

En la mesura que ho permeti la legislació vigent, el titular del Web s'eximeix de tota responsabilitat derivada a títol enunciatiu, però no limitador:

1. De qualsevol error, supressió, retard o anomalia que es puguin produir en la transmissió i funcionament de la Web, i que tinguin l’origen en causes de força major o fortuïta (ja siguin problemes d'internet, errors informàtics, avaries telefòniques, hackers, etc...), o que hagin estat a causa per mala fe de l'Usuari.
2.De la utilització inadequada que els Usuaris puguin fer de la Web o de les webs d'enllaç, i que en resulti una infracció de drets de propietat intel·lectual i / o industrial, o en altres il·lícits civils o penals.
3. De les reclamacions de tercers que es derivin de l'ús indegut per l'Usuari del Web.
4. Dels actes o omissions de tercers, amb independència que aquests poguessin mantenir alguna relació contractual amb el Titular de la Web.
5. De l'accés i ús de la Web a continguts no aptes, així com l'enviament de dades per part de menors d'edat, sense el consentiment dels pares o tutors, quan la Llei així ho requereixi, i és responsabilitat dels progenitors o tutors, exercir el control adequat, perquè els menors al seu càrrec evitin l'accés i ús a continguts no aptes.
6. Dels errors i omissions, o la no actualització dels continguts publicats a la Web.
7. De les dades incertes o imprecises, incorrectes o incompletes facilitades per l'Usuari i que impedeixin transmetre els productes o serveis contractats i / o contactar amb l'Usuari.

9. NUL·LITAT I INEFICÀCIA

Si qualsevol clàusula o disposició d'aquest Avís Legal es considera, totalment o parcial, nul.la o ineficaç, la nul.litat o ineficàcia només afecta la dita clàusula o disposició, tenint-se per no posada, mentre que la resta romandran vigents, excepte que la dita clàusula o disposició, o la part que en resulti afectada, afecti la resta de manera integral per ser essencial a aquest Avís Legal.

10. LLEI APLICABLE

El present Avís Legal, així com totes aquelles relacions que puguin sorgir entre l'Usuari i el Titular de la Web per l'accés i utilització de la Web, s'interpretaran i regiran de conformitat amb la Llei Espanyola.

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, l'enllaç per a més informació. ACCEPTAR

Avís de cookies